Eddig kiadott könyveim

könyv1

Ajánlás

 

Almási  Mihály műve tudományos hozzáértéssel és alapossággal megírt munka, amely a témakörébe vágó lényeges irodalom teljes ismeretében született. Külön érdeme, hogy ismerteti a különböző felekezetek nézeteit is, azok hiteles megnyilvánulásaira támaszkodva. A szerzőt az a szeretet és lelkesedés vezette a bemerítés teológiájának megírásában, amely a keresztség sákramentuma ilyen jellegű kiszolgáltatásának gazdag tapasztalataiból táplálkozik. Bizonyos vagyok benne, hogy a mű a bemerítés-keresztség mélyebb sákramentumi megértéséhez fog vezetni.                                                                                                                                               Dr. Kocsis Elemér

református teológiai professzor 

 

Hitnk_igazsgai-rzsa.jpg

Ajánlás

Isten iránti hálával bocsátom útjára ezt a szerény munkát, amely hitünk igazságainak megismeréséhez kíván segítséget nyújtani.

A Gyülekezeti Munkásképző Tanfolyam jellege, az óraszámok, és a körülmény, hogy a hallgatók előképzettsége, érdeklődése és kora igen változatos, szoros keret alkalmazását tette szükségessé a jegyzetkészítésnél. Ezért voltam kénytelen 22 előadásba szorítani az anyagot. A szakkifejezéseket szinte minden esetben közérthető magyar megfelelőkkel helyettesítettem. Az egész munkára jellemző a vázlatosság.

A szerző

 

218d

Ajánlás

Jelen kötet gyűjteményes munka. Négy főrészből áll: 1. Az önmagát kinyilatkoztató Isten; 2. Egymással Isten előtt; 3. Az Ige mellett; 4. Istennel az emberért.

A szerzőt az a cél vezeti, hogy olvasói közelebb kerüljenek Istenhez és egymáshoz. Abban a reményben bocsátjuk útjára Almási Mihály újabb könyvét, hogy a Szentlélek megvilágosító kegyelme révén valóságos segítséget jelent majd e nemes cél elérésében.

 

Fülszöveg

Letöltés1

Letöltés2

könyv3

Ajánlás

Cleveland egyike volt azoknak a városoknak, ahol a legtöbb magyar letelepedett. Nem véletlen, hogy itt alakultak a legnagyobb baptista gyülekezetek.

Dr. Almási Mihály, clevelandi lelkipásztor évek óta gyűjti a helyi gyülekezetek, az Amerikai Magyar Baptista Szövetség és az első Amerikai Magyar Baptisat teológiai Szeminárium történetével kapcsolatos dokumentumokat, fényképeket, stb. Gazdag anyag áll rendelkezésére. Ennek egy részét adja közre ebben a könyvben, olyan dokumentumokat és fényképeket is, amelyek még soha nem voltak publikálva…

Dr. Haraszti Sándor

Letöltés

J.Kr._a_gylekezet_Ura.jpg

Ajánlás

 Ez a könyv a szerző 5. nyomtatásban megjelent műve. Elég belelapoznunk a héber és görög szövegekkel teletűzdelt tanulmányba ahhoz, hogy érzékeljük, Komoly alapkutatásokon nyugvó szakmunka van a kezünkben.

Kívánjuk, hogy az Amerikai Magyar Baptista Teológiai Szeminárium hallgatóin kívül mások is lelki haszonnal olvassák a könyvet!

Dr. Haraszti Sándor

  Hátsó borító

 

A_szeretetrl_s.jpg

Ajánlás


Ebben a füzetben két fontos bibliai kifejezésről esik szó, természetesen a teljesség igénye nélkül. Az egyik szó a szeretet, a másik a tisztátalanság. Az egyik pozitív, a másik negatív töltésű fogalom.

Tudjuk, hogy az egyes bibliai fogalmak csak akkor bontakoznak ki a maguk teljességében, ha minden előfordulási helyet figyelembe véve vizsgáljuk őket, azaz a teljes Írás és a Szentlélek megvilágosító kegyelme alapján.

Kívánjuk, hogy gazdagodjék olvasóink hite és ismerete e füzet olvasása nyomán is.

A szerző

 

könyv4

 

Ajánlás

Science fiction vagy valami más? Mese vagy nem? És ha nem, akkor mi? – Ilyen és hasonló kérdéseket tesz föl az olvasó, miközben nem tudja letenni a szépen illusztrált könyvet, amelynek ez az első kiadása és az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg.

Arra az etikai tartalomra pedig, amely a könyvet jellemzi, mindenkinek, mindig és mindenütt szüksége van.

 

– A Kiadó –

 

A_nagy_kaland_j.jpg 

 

Ajánlás

Science fiction vagy valami más? Mese vagy nem? És ha nem, akkor mi? – Ilyen és hasonló kérdéseket tesz föl az olvasó, miközben nem tudja letenni a szépen illusztrált könyvet, amelynek ez az első kiadása és az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg.

Magyarországon jónak láttuk bilingvisként kiadni, hisz így az angolul tanulók elmélyíthetik tudásukat, a magyarul „tanuló” másod- és harmad-generációs emigráns magyarok pedig gyakorolhatják szüleik, nagyszüleik anyanyelvét. Arra az etikai tartalomra pedig, amely a könyvet jellemzi, mindenkinek, mindig és mindenütt szüksége van.

 

– A Kiadó –

 

 The_great….jpg

 Science fiction or something else? Tale or nor? And if not what else? – Such and similar questions are raised by the reader while he or she naturally cannot put down the beautifully illustrated book, first published in United Sates of America.

In Hungary it was considered useful to publish that book in bilingual from to provide possibility for those who want to deepen their English knowledge, and for the second and third generation Hungarians in emigration to practice the mother tongue of their parents and grand-parents. And the ethical message that characterizes the book, is always needed for anyone at anytime and anywhere.

– The Pubilsher –

 

 218h

 

Ajánlás

Az úrvacsora-kutatás az 1960-as évektől kezdve új szempontokat kapott – különösen az egyre kiteljesedő ökumenikus mozgalom révén. Az ökumenikus együttmunkálkodás alkalmas volt arra, hogy felszínre hozza az egyes keresztyén egyházak, közösségek „komplett” és „tökéletes” úrvacsora-tanának hiányosságait, ellentmondásait…

Jelen tanulmányban… mindössze arra vállalkozom, hogy egyetlen szempontból tegyem vizsgálat tárgyává az úrvacsorát. Amint a címből is nyilvánvaló, a szolgálat szempontjából.

 A szerző

Hátsó borító

Letöltés 1.

Letöltés 2.

Letöltés 3.

 218g

 

Ajánlás

1979-ben „Hitünki igazságai” címmel jelent meg e könyv előzménye, kimondottan laikusoknak szervezett teológiai oktatási céllal… A „Hitünk igazságai” jó néhány változatlan utánnyomást ért meg, azonban néhány éve teljesen elfogyott. Jelen átdolgozott és bővített változata hiányt pótol. Használható egyszerű olvasmányként éppúgy, mint hittankönyvként; laikus, bibliaiskolai, helyi gyülekezeti, tanfolyami, vagy épp akadémiai képzésben.

A könyv célja az, hogy a bibliai igazságokat valamiféle rendszerben állítsa elénk… Kívánom az olvasónak, hogy lelki haszonnal forgassa e könyvet, és ne elégedjék meg azzal, amit maga nyer belőle, hanem igyekezzék saját környezetében továbbadni, elmélyíteni hitünk igazságait.

 A szerző

 

218b.jpg

 

Ajánlás

1979-ben „Hitünki igazságai” címmel jelent meg e könyv előzménye, kimondottan laikusoknak szervezett teológiai oktatási céllal… A „Hitünk igazságai” jó néhány változatlan utánnyomást ért meg, azonban néhány éve teljesen elfogyott. Jelen átdolgozott és bővített változata hiányt pótol. Használható egyszerű olvasmányként éppúgy, mint hittankönyvként; laikus, bibliaiskolai, helyi gyülekezeti, tanfolyami, vagy épp akadémiai képzésben.

A könyv célja az, hogy a bibliai igazságokat valamiféle rendszerben állítsa elénk… Kívánom az olvasónak, hogy lelki haszonnal forgassa e könyvet, és ne elégedjék meg azzal, amit maga nyer belőle, hanem igyekezzék saját környezetében továbbadni, elmélyíteni hitünk igazságait.

 A szerző

Letöltés

 218f

 

Ajánlás

A címben megjelölt téma az ekkléziológia és a krisztológia bizonyos területeit öleli magába. Krisztológiáról aligha lehet a teljesség igényével szólni ekkléziológiai kitelintés nélkül, ekkléziológiai tanulmány pedig egyenesen elképzelhetetlen krisztológiai alapvetés nélkül.

Nem az a célom, hogy komplett ekkléziológiai, ill. krisztológiai tanulmányt írjak – melyek átfedéseiből kitűnne, hogyJézus Krisztus azegyház Ura –, hanem az, hogy a két tárgykör átfedési területeiről szóljak, ami a tulajdonképpeni téma…

A szerző

 

218a.jpg 

 

Ajánlás

 Almási  Mihály műve tudományos hozzáértéssel és alapossággal megírt munka, amely a témakörébe vágó lényeges irodalom teljes ismeretében született. Külön érdeme, hogy ismerteti a különböző felekezetek nézeteit is, azok hiteles megnyilvánulásaira támaszkodva. A szerzőt az a szeretet és lelkesedés vezette a bemerítés teológiájának megírásában, amely a keresztség sákramentuma ilyen jellegű kiszolgáltatásának gazdag tapasztalataiból táplálkozik. Bizonyos vagyok benne, hogy a mű a bemerítés-keresztség mélyebb sákramentumi megértéséhez fog vezetni.                                                                                                                                               Dr. Kocsis Elemér

református teológiai professzor

Letöltés

218i

 

Ajánlás

Karácsonyi témákkal is foglalkozik a 400 oldalas, több mint 300 színes képpel illusztrált, reprezentatív kötet.

Olvashatunk benne az Úr Jézus születésének pontos idejéről, a betlehemi csillagról és számos közösségünket érintő témáról. A szerzői ajánlásban ez áll: „Ajánlom mindazoknak, akik a történelmet az élet tanítómesterének tartják, akik a jelenben imádkoznak és dolgoznak a jövőért, nemzetünk erkölcsi megújulásáért és fennmaradásáért.”

A szerző


Hátsó borító

Letöltés1

Letöltés2

Letöltés3

Album

kegyelem_minden

 

Ajánlás

A könyv „műfajilag” leginkább hálaáldozat kíván lenni Isten különös gondviseléséért, amelyet a szerző saját életében éppúgy megtapasztalt, mint az elmúlt századokban ősei.

A szerző mély betekintést enged saját lelkébe, örömeibe és bánataiba, amiket a rendkívül változatos életpályán bekövetkezett kívánatos és nemkívánatos események váltottak ki belőle.

Ez a könyv üzenet lehet fiataloknak és időseknek, érkezőknek és távozóknak, hívőknek és hitetleneknek, azoknak, akik megtalálták Krisztust, és azoknak, akik keresik.

 A szerző


Hátsó borító

 

218a.jpg

Ajánlás

A millecentenárium és a magyar baptizmus 150., valamint a szigetszentmiklósi gyülekezet 100. évfordulójára, valamint Jimmy Carter volt amerikai elnök és Nilson do Amaral Fanini, a Baptista Világszövetség elnöke magyarországi és szigetszentmiklósi látogatása emlékére. (1996)

Szerkesztette és részben írta: dr. Almási Mihály

 

Hátsó borító

 Letöltés-1

Letöltés-2

 Teol_irányzatok.jpg

 

Ajánlás

A baptista teológia – éppúgy, mint bármelyik – kisebb-nagyobb módosulásokat mutat a kezdetektől napjainkig. Számos más felekezethez hasonlóan a baptisták is a Szentírást tekintik a teológia egyedüli alapjának, de természetesen – különösen olyan témák tekintetében, amelyekről konkrétan nem szól a Biblia – koronként és helyenként más és más vélekedések is előfordúlnak közöttük. A baptizmus nem egységes, nem felülről és főleg nem egy tanítóhivatal által vezérelt, hierarchikusan felépülő egyház, sokkal inkább „mozgalom” – a szó nemes értelmében –, magán hordozva a mozgalmi jelleg minden pozitívumát és negatívumát…

A szerző

Hátsó borító

Letöltés

2916 

 

Ajánlás

Egy kétkötetesre tervezett munka első kötetét tartja kezében
a kedves olvasó. A főcím a gyülekezeti/egyházi struktúrák általános vizsgálatát ígéri, különös tekintettel a baptistákra. Nyilvánvaló, hogy tisztázandó, mit értünk a gyülekezet, az egyház és a struktúra alatt. Erre a tisztázásra kísérletet teszek a bevezetésben. Ez a kötet az egész tanulmány általános bevezetésének tekinthető, címe pedig a sorozat alcíme: „Ősi közösségi struktúrák” – a zsidó közösséggel bezárólag… Remélve, hogy lesznek, akik haszonnal forgatják a könyvet, minden olvasónak Isten áldását kívánja:

A szerző

Hátsó borító

Letöltés

Radiátor 75 a Facebookon Radiátor 75 a Twitteren Radiátor 75 a Google Pluson Radiátor 75 a YouTube-on
powered by SiteSet